Senior BDM (Senior Enterprise SaaS Sales Executive)